Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Verklaring van die Kerkraad oor Selfdegeslagverhoudings
Geplaas deur Danie Vermaak op 20-11-15

Slefdegeslag Verhoudinge

VERKLARING VAN DIE KERKRAAD OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

  1. Op 17 November 2015 het die kerkraad ‘n buitengewone vergadering gehou om die terugvoer van gemeentelede te bespreek.
  2. Ongeag die berigte in die media rakende die appélle wat ingedien is oor die Algemene Sinode 2015 se besluite, het die kerkraad voortgegaan met die vergadering.
  3. Nogtans het die totale onsekerheid wat deur die appélle meegebring word, die kerkraad verhinder om enige besluite oor die Algemene Sinode se besluite te neem.  (Ter kennisname: die kerkraad het tot op datum geen besluite oor die Algemene Sinode 2015 se besluite geneem nie.)
  4. Tot tyd en wyl daar nie duidelikheid kom oor die legitimiteit en/of status van die Algemene Sinode se besluite nie, gaan die kerkraad nie verder die besluite van Oktober 2015 oorweeg nie.
  5. Die kerkraad wil die gemeente verseker dat elke skrywe wat van gemeentelede ontvang is, noulettend gelees is en dat daar deeglik van alle standpunte kennis geneem word.  Die kerkraad is diep onder die indruk van die erns waarmee lidmate met hierdie saak omgaan.  Die kerkraad neem voorts met deernis kennis van die verskeidenheid en uiteenlopende emosies wat bestaan oor die Algemene Sinode se besluite.
  6. Die kerkraad bevestig die uitgangspunt dat die Bybel die Woord van God is en dat Jesus die Here van ons gemeente is.  Hierdie belydenisse word in die voortgang van ons eie gesprek binne die gemeente en ook binne die kerkraad te alle tye gehandhaaf.  Die kerkraad is ten diepste bewus daarvan dat in die uiteenlopende standpunte wat gestel word, geen party onverskillig met die Skrif omgaan nie.  Die verskille in interpretasie moet deur almal in die lig van laasgenoemde eerbiedig en respekteer word.
  7. Die kerkraad besef dat sentraal tot die hele gesprek, dit om Skrifbeskouing en Skrifinterpretasie gaan en dat dit ‘n wesenlike komponent van ons geloof is.  Daarom neem die kerkraad kennis van die leraars se beplande tafelgesprekke in 2016 rondom hierdie sake en versoek die leraars om die vrae wat lidmate gestel het, by hierdie geleenthede te hanteer.
  8. Die kerkraad bevestig opnuut ons gemeente se visie, naamlik die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen.

Nota: Bogenoemde besluite is geneem voordat die media op 18 November 2015 berig het dat die Algemene Sinodale Moderamen die besluite met 2 jaar uitstel.


Lug 'n opinie