Die NG Gemeente Elarduspark en die gesprek rakende homoseksualiteit

Hierdie dokument verwoord die kerkraad en die gemeente van die NG Kerk Elarduspark se huidige verstaan en ingesteldheid rakende homoseksualiteit. Die bedoeling van hierdie dokument is nie om finale besluite te formuleer nie, maar om ’n verstaansraamwerk te skep sodat die gemeente sinvol aan die groter en voortgesette gesprek binne die NG Kerk kan deelneem en haarself posisioneer in die oortuiging dat die pad vorentoe groter duidelikheid en moontlike konsensus gaan bring. In wese reflekteer hierdie dokument dus die gesindheid van die kerkraad en die gemeente veral in die lig van die pad wat alreeds geloop is.

Die NG Gemeente Elarduspark is diep bewus van verskillende emosies wat aanleiding gee tot uiteenlopende standpunte wat sterk gestel word. Hierdie stand van sake spruit grootliks voort uit menige situasies wat ’n verskeidenheid ervarings van diepe seer en pyn vir lidmate oor ’n breë spektrum veroorsaak het en steeds veroorsaak. By baie mense is daar ‘n ontsteltenis oor ‘n verskeidenheid van redes. Hoe meer die stories vertel word, hoe meer raak die gemeente bewus van slagoffers, gebroke verhoudings, verwerping, menslike nood, maar ook verskillende Skrifoortuigings.
Oor baie jare heen het die NG Gemeente Elarduspark ’n uitsonderlike pad met homoseksuele persone en ook hulle families gestap. Verskeie geleenthede is gereël en deur lidmate bygewoon om gesprekvoering moontlik te maak met die oog op groter begrip en versoening tussen alle partye. Die gemeente kan dus met dankbaarheid terugkyk op ’n deernisvolle hantering van ’n aangeleentheid wat erge pyn vir baie mense, insluitend meelewende lidmate, in die breër gemeenskap veroorsaak het.
In die lig van hierdie pad wat reeds gestap is en in die lig van die Algemene Sinode se besluite van Oktober 2015 en November 2016, ag die NG Gemeente Elarduspark dit nodig om die volgende vertrekpunte te formuleer ter verheldering van haar voortgaande bediening in hierdie gemeenskap.
Die gemeente en die kerkraad bevestig die volgende:

 1. Die kerkraad aanvaar die Algemene Sinode se erkenning dat kerkrade die reg het om hulle eie standpunte en praktyke te kan formuleer en reël. Die kerkraad neem ook kennis van die Algemene Sinode se benadering om nie standpunte op gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie (2007, 2015, 2016).
 2. Op versoek van die gemeente in 2016 verkies die kerkraad egter om nie sonder konsultasie met die gemeente besluite oor homoseksualiteit te neem nie. In die lig van die eiesoortige en gevestigde bediening in hierdie gemeente aan lidmate met ‘n homoseksuele oriëntasie asook
  hulle families, en ook die besluite van die Algemene Sinodes van 2004, 2007, 2015 en 2016, is die volgende sake tans die standpunte van hierdie gemeente.
 3. Die gemeente erken dat daar verskillende maniere van omgaan met die Skrif in eie geledere bestaan asook verskille in standpunte rakende homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings, maar is oortuig dat elke lidmaat erns maak met sy/haar verhouding met die Here en soeke na die leiding van die Heilige Gees in hierdie en in ander sake. Daarom glo die gemeente dat hierdie diversiteit en verskille nie ons verbintenis met Jesus as Here en ons eenheid in Hom ongedaan maak nie.
 4. Die gemeente aanvaar saam die Algemene Sinode (2007) dat die liefde van Christus die enigste geldige grondhouding is waarop verhoudings binne die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense. Gevolglik kies die gemeente om geen mens minderwaardig te behandel nie, maar inteendeel dat respek en liefde teenoor alle mense as beelddraers van God bewys word. Die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie word erken en die gemeente verbind haarself tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense en roep alle lidmate op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar (Algemene Sinode 2016)
 5. Die gemeente bevestig weereens die kerkraad (2007) en die Algemene Sinode (2007) se siening oor lidmaatskap: “Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug”.
 6. Die gemeente betuig haar dankbaarheid teenoor gay lidmate van hierdie gemeente wat net soos enige ander lidmaat hulle plek volstaan in die gemeente se bedieninge.
 7. Die gemeente erken die realiteit dat verskeie babas van gay lidmate (wat bloedverwant is of waaroor wetlike voogdyskap verkry is) vantevore as deel van die gemeente se bediening gedoop is en bely op voetspoor van ons gereformeerde tradisie dat ook sulke kinders die genade van God sonder enige verdienste deelagtig is en word met hierdie praktyk voortgegaan.
 8. Die gemeente neem saam met die Algemene Sinode (2016) kennis van die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou.
 9. Die gemeente aanvaar die Algemene Sinode se besluit (2016) dat kerkrade die reg het om self te besluit wie in leierskapposisies in die gemeente mag dien.
 10. Die gemeente aanvaar die Kerkorde van die Nederduits-Gereformeerde Kerk insake die beroepingsprosedure van nuwe leraars waar dit spesifiek handel oor approbasie deur die gemeente (d.i. die voorlegging van ’n beroepe leraar se naam aan die gemeente vir goedkeuring).

Slotwoord
Die kerkraad bedank die gemeente vir haar deernisvolle meelewing in bostaande en bevestig dat in gekompliseerde sake soos hierdie, die kerkraad nie sonder konsultasie met die gemeente besluite wil neem nie. Die kerkraad versoek die gemeente eweneens om die liefde van die Here ten volle vir alle mense toeganklik te maak.

Die kerkraad bevestig weereens dat bogenoemde die huidige verstaansraamwerk is en dat hy graag na die gemeente in ‘n deurlopende gesprekvoering wil luister sodat ons saam in Elarduspark kan groei tot ‘n groter onderskeidingsvermoë. Dit impliseer nie dat ons volgens demokratiese beginsels werk nie, maar dat ons ten diepste teologies oor hierdie en ander sake as gemeente wil en moet besin.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui